گاوصندوق کوتاه یک طبقه

گاوصندوق کوتاه یک طبقه (5)